Cele i zadania

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego działa w oparciu o Statut PTL.

Dla scharakteryzowania naszej działalności zamieszczamy tutaj kilka najważniejszych jego paragrafów:

Roz. II, § 10.

Celem Towarzystwa jest kształtowanie warunków do pogłębiania i rozwijania ludoznawczych (etnograficznych) zainteresowań swoich członków, popierania rozwoju tej wiedzy oraz jej krzewienia i popularyzacji wśród ogółu społeczeństwa.

Rozdz. II, § 11.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  1. Prowadzenie badań naukowych oraz zbieranie wszelkich materiałów i wiadomości dotyczących polskiej kultury ludowej i kultur innych ludów.
  2. Organizowanie zebrań, sesji naukowych, odczytów, wycieczek leżących w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
  3. Wypowiadanie się w przedmiocie stanu i potrzeb tradycyjnej i współczesnej kultury ludowej oraz aktualnych kierunków działania w tym zakresie.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie etnologii i nauk pokrewnych.
  5. Tworzenie i prowadzenie księgozbiorów i archiwów.
  6. Rozpowszechnianie wiedzy o konieczności ochrony i konserwacji zabytków etnograficznych.
  7. Popularyzowanie posiadanych materiałów i wiadomości o kulturach ludowych.
  8. Utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą, o tym samym lub podobnym charakterze.

Jako Oddział stawiamy sobie jednak także własne cele. Takim głównym zadaniem jest integracja środowisk o zainteresowaniach naukami etnologicznymi w Toruniu. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli pracowników Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Katedrę Etnologii UMK oraz Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej UMK. Nasz Oddział chce stanowić platformę wymiany etnologicznej wiedzy i doświadczeń.

Jednak jesteśmy oczywiście otwarci na współdziałanie z każdym innym środowiskiem (tym bardziej, że należą do naszego oddziału także osoby zamieszkujące gdzie indziej). W ostatnich latach, gdy jest coraz więcej absolwentów czy to etnologii czy to folklorystyki nie znajdujących zatrudnienia w merytorycznych placówkach, PTL może i powinien być dla nich naturalnym forum rozwijania zainteresowań etnologicznych, antropologicznych czy folklorystycznych.