dr Olga Kwiatkowska

wiceprezeska

(ur. w 1973 r.) etnolożka/antropolożka kultury, adiunkt w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Praca

 • W latach 1993-1998 studiowała etnologię w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła pracę licencjacką pt. Strój jako forma komunikacji. Na przykładzie stroju kobiet frakcji Ait Atqi – Tizgui plemienia Ait Tidili (promotor dr Ryszard Vorbrich), a następnie pracę magisterską pt. Nowoosadnictwo na obszarach wiejskich jako próba realizacji alternatywnego stylu życia (promotor dr hab. Czesław Robotycki).
 • W latach 1997-1999 była słuchaczką Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie.
 • W latach 1999-2009 pracowała na stanowisku asystentki w Zakładzie Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii (od 2003 roku: Katedra Etnologii, a od 2007 roku: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku obroniła w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pracę doktorską pt. Obraz nieopisany. Wizerunek nowoosadników w perspektywie społeczności lokalnej (promotorka dr hab. Iwona Kabzińska).
 • Od października 2009 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Od 2001 roku należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Od 2002 r. jest członkinią Zarządu toruńskiego Oddziału PTL (2002-2005 członkini Zarządu, 2005-2008 sekretarz Zarządu, od 2008 wiceprezeska).

Zainteresowania

Jej zainteresowania ogniskują się wokół antropologii współczesności (badała m.in. zjawisko nowoosadnictwa na wsi polskiej) oraz antropologii rzeczy. Interesuje się także problematyką wystawiennictwa muzealnego.

Wybrana bibliografia:

 • Strój kobiet frakcji Ait Atqi – Tizgui plemienia Ait Tidili jako forma komunikacji, [w:] Wśród dolin Atlasu. Siła tradycji w kulturze i życiu codziennym górali marokańskich. Szkice etnologiczne, /red./ R. Vorbrich, Poznań 1997, s. 92-108
 • Recenzja wystawy pt. Wigilia – czas oczekiwania, czas magii (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 2000/2001.), „Etnografia Polska”, t. XLV, 2001, z.1-2, s.253-55
 • Podwójne życie vlepki, czyli komunikat w przestrzeni miejskiej i wirtualnej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia Folklorystyczne, /red./ A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 185-192
 • Recenzja wystawy pt. Sztuka koronki. Strój i wnętrze (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, 2002 r.), „Etnografia Polska”, t. XLVII, 2003, z.1-2, s. 360-363
 • To Make a Dreamscape Real: the role of the environment in new rural Polish settlements [w:] De la connaissance des paysages a l’action paysagere. Recueil des résumés (Colloque International, Bordeaux 2-4 décembre 2004) + CD (tekst referatu jest zamieszczony na CD)
 • Nowoosadnictwo w Lucimiu, czyli historia pewnego eksperymentu artystyczno-społecznego. CZĘŚĆ I, “Etnografia Polska”, t. XLIX, 2005, z.1-2, s.147-167
 • Recenzja książki Anny Malewskiej-Szałygin, Wiedza potoczna w sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002, „Etnografia Polska”, 2005, t. XLIX, z.1-2, s. 264-267.
 • Żyć w krajobrazie wymarzonym, czyli o miejscu środowiska w światopoglądzie nowoosadników na obszarach wiejskich w Polsce, „Zeszyty Wiejskie”, z. X, 2005, s. 235-243.
 • Antropologia rzeczy jako projekt interdyscyplinarny, [w:] Granice dyscyplin-arne w humanistyce, /red./ J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 103-109
 • O przywróceniu zachwianej równowagi w refleksji antropologicznej. Głos podwójny w sprawie przedmiotów, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, /red./ M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław 2006, s. 127-146 (współautor Adam Kola).
 • Nowoosadnictwo w Lucimiu, czyli historia pewnego eksperymentu artystyczno- społecznego. CZĘŚĆ II, “Etnografia Polska”, 2006, t. L, s. 197-212
 • „Co ma Toruń do Bydgoszczy”, czyli kilka uwag na temat toruńskiego wizerunku Bydgoszczy i jej mieszkańców, [w:] Na trzecim brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, /red./ H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc, Toruń 2007, s. 79-94
 • Przystanek zdrowie, czyli o barach wegetariańskich sieci Green Way, „Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu”, 2008, nr 2, [w:] http://www.ikonosfera.umk.pl/start/index.php?id=78

Kontakt: etno-olga@o2.pl