dr Adrian Mianecki

Urodził się 13 sierpnia 1974 roku w Toruniu. W latach 1993-1998 studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996-1998 ukończył specjalizację folklorystyczną. Pracę magisterską pt. Problematyka genologiczna podań wierzeniowych (Na podstawie wątku T 4060) przygotował pod kierunkiem dr hab. Marii Jakitowicz. W 2003 roku obronił pracę doktorską, napisaną w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej UMK pod kierunkiem dr hab. Marii Jakitowicz, zatytułowaną Ludowe opowieści ajtiologiczne w perspektywie genologicznej (T 2441-2680). Ukończył także Podyplomowe Studium Etnologii (w 2001 r.) oraz Studium Podyplomowe Filologii Polskiej „Edytorstwo i Tekstologia Dzieł Literackich” (w 2002 r.). Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Literatury Polskiej UMK oraz w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku z zakresu poetyki, tekstologii i edytorstwa, folklorystyki, wiedzy o kulturze, twórczości ludowej, literatury dla dzieci i młodzieży. Uczestnik kilkunastu krajowych konferencji naukowych.

W latach 1999/2000-2001/02 był jednym z założycieli, członkiem zarządu oraz przewodniczącym (2001 r.) Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UMK; w ramach tej działalności pełnił funkcję szefa Sekcji Naukowej, a także przewodniczącego doktorantów Studium Doktoranckiego w zakresie Literaturoznawstwa. Z ramienia Koła Naukowego Doktorantów był członkiem Senatu oraz Rady Wydziału Filologicznego UMK. Brał udział w organizacji I Forum Doktorantów Polski.

Od 2005 roku członek zarządu i skarbnik toruńskiego oddziału PTL.

Główne obszary zainteresowań naukowych:

 • folklorystyka (zwłaszcza zagadnienia związane z gatunkowością i systematyką literatury ustnej);
 • antropologia, etnologia i etnografia (problematyka związana z kulturą masową oraz mechanizmy funkcjonowania i kultura społeczeństw tradycyjnych, tu głównie: wierzenia ludowe, przemiany religijności tradycyjnej, teoria mitu, zagadnienie wykorzystania danych etnograficznych w badaniach nad przedchrześcijańską religią
 • teoria i historia literatury (ze szczególnym uwzględnieniem genologii i teorii literatury popularnej, związków literatury staropolskiej i folkloru oraz historii literatury polskiej w I poł. XX wieku);
 • tekstologia i edytorstwo dzieł literackich i naukowych

Publikacje:

Wydawnictwa zwarte:

 • Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki i V. Wróblewska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002;
 • Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska i L. Podziewska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.

Artykuły:

 • Przepis na mit, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 11;
 • Kilka uwag o genologii podań wierzeniowych, „Literatura Ludowa” 1999, nr 2;
 • Las w ludowych podaniach mitycznych, [w:] Las w kulturze polskiej, red. W. Łysiak, t. 1, Poznań 2000;
 • Droga jako element świata podań ludowych, [w:] Człowiek w drodze, t. 1, Droga w świecie literackim, red. i wstęp L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2000;
 • Kto „gra z czytelnikiem”? O powieściach Macieja Słomczyńskiego, [w:]Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią, red. M. Jakitowicz i R. Moczkodan, Toruń 2001;
 • Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych, „Literatura Ludowa” 2002, nr 2;
 • Demonologia lasu – prolegomena, [w:] Las w kulturze polskiej, red. W. Łysiak, t. 2, Poznań 2002;
 • O mityczności ludowych opowieści ajtiologicznych, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki i V. Wróblewska, Toruń 2002;
 • Ludowe kosmogonie a problem religii Słowian zachodnich, „Literatura Ludowa” 2002, nr 4/5;
 • Koncepcje mitoznawcze w badaniach folklorystycznych, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska i L. Podziewska, Toruń 2005.

Współorganizacja konferencji naukowych:

 • Konferencja przedkongresowa Kongresu Kultury Polskiej 2000 pt. Wizje człowieka i kultury. Literatura – folklor – kultura, Toruń 16-18 marca 2000 r., przygotowana przez Zakład Teorii Literatury ILP UMK;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Genologia literatury ludowej, Toruń 14-16 marca 2002 r., przygotowana przez Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej ILP UMK.

kontakt: mianecki@wp.pl